Algemene voorwaarden

Aangaan van overeenkomst

 1. De therapeut is slechts gehouden tot uitvoering van een opdracht nadat zij deze uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebruikmaking van een dienst van de therapeut door cliënt aanvaardt hij/zij impliciet deze algemene voorwaarden en stemt in met facturering van de betrokken diensten.

 2. Client sluit samen met de therapeut een overeenkomst voor behandeling. De behandeling wordt pas aangevangen nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en voorzien van een dagtekening.

 3. De therapeut behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren en zal indien dit het geval is de reden opgeven.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzage

 1. De therapeut zal geheimhouding betrachten t.a.v. door de cliënt verstrekte gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen of wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven: Ik val onder het medisch beroepsgeheim.

 2. De therapeut heeft een dossierplicht. Dit is op grond van de WGBO. De therapeut registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een medisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 (twintig) jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

 3. Volgens de wet op geneeskundige behandeling heeft cliënt recht op inzage van dossier, en kan daartoe schriftelijk een verzoek indienen.

 

Tarieven, facturering en betaling

 1. Client kan de geldende tarieven vinden op de tarievenlijst op de website.

 2. Indien tariefwijzigingen plaatsvinden gelden deze ook voor bestaande cliënten.

 3. Bestaande cliënten worden hierop minimaal vier weken van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van de tariefwijzigingen.

 4. De betaling voor de sessies is bij voorkeur per bank. De factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau.

 5. Ook contante betalingen zijn mogelijk, direct na afloop van de sessie

 6. Pinnen is niet mogelijk.

 

Annulering

 1. Annulering is kosteloos tot 72 uur voor aanvang van de afspraak.

 2. Indien de cliënt binnen 72 uur voor de afspraak annuleert wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

 3. Bij annuleringen binnen 48 uur voor afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 4. Indien de cliënt zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 5. Indien de cliënt tot 15 minuten na de aanvangstijd verschijnt, wordt de sessie voortgezet tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht. (Uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van de cliënt om)

 6. Indien de therapeut een afspraak wil verzetten zal zij dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling  als schriftelijk (info@mensch-therapie.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk binnen 4 weken met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Mensch Therapie.Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

 2. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging Vbag, klachtenfunctionaris Quasir dan wel de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website van de beroepsvereniging Vbag: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html Mensch Therapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 3. Wanneer u een klacht indient via de beroepsvereniging Vbag, klachtenfunctionaris Quasir dan wel de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil, informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.

 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

Algemeen

 1. De cliënt past interventies waarvan hij/zij heeft kennisgenomen onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt geleerd zijn worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 2. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

Privacyverklaring

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 augustus 2020.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Mensch Therapie

Hanneke Schots

Barndesteeg 8c

1012 BV Amsterdam

+ 31 6 29 03 29 29

info@mensch-therapie.nl

KvK inschrijfnummer:  71074449

 

Mensch Therapie verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Mensch Therapie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Naam en nummer zorgverzekeraar

 • Naam huisarts en eventueel specialisten

 • Hulpvraag

 • Achtergrondinformatie rondom je hulpvraag

 • Behandelgeschiedenis

 • Verslag per sessie

 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

Mensch Therapie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Mensch Therapie persoonsgegevens uitwisselen. Mensch Therapie kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mensch Therapie aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mensch Therapie zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Mensch Therapie zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mensch Therapie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mensch Therapie passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om Mensch Therapie een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Mensch Therapie verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Mensch Therapie

T.a.v. Hanneke Schots

Barndesteeg 8c

1012 BV

+31 6 29 03 29 29

info@mensch-therapie.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensch Therapie, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 augustus 2020

 

Mensch Therapie kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.